THỜI GIAN:

13 - 14.02.2023

VÀO LỚP ZOOM

ID ZOOM: 906 779 1150

Mật khẩu: 0620

NHÓM ZALO NHẬN THÔNG TIN

TRÊN ĐIỆN THOẠI
          IPHONE

TRÊN ĐIỆN THOẠI
            KHÁC

CÀI ĐẶT ZOOM CHO ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN